Výchovně - vzdělávací činnosti a programy   


ČINNOSTI A AKTIVITY v ceně školného

 • Výukové programy - Veškeré výukové programy a pomůcky jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dle školského zákona.
 • Anglický blok - Angličtina probíhá formou her. Kromě vlastní koncepce výuky využíváme širokou škálu specifických pomůcek (obrázkové karty, stolní hry, puzzle, CD a DVD s písničkami v Aj). Pod vedením anglického lektora (viz náš tým).
 • Výtvarné činnosti - Výtvarné činnosti jsou pravidelně zařazovány do programu dle našeho ŠVP. Náplní je poznávání různorodých materiálů, technik a možností ve výtvarném vyjádření; rozvoj tvořivosti a fantazie dítěte; poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.
 • Sportovně-pohybové chvilky - Sportovně-pohybové činnosti jsou pravidelně zařazovány do programu dle našeho ŠVP. Náplní je především jóga a dále pohyb - aerobic - cvičení při hudbě, prostorová orientace, tancování, cvičení s padákem, pohybové hry atd. Do cvičení zařazujeme průpravné cviky, cvičení s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky, kostky, cvičení s padákem,..), opičí a překážkové dráhy.
 • Literární chvilky - Pravidelně do programu zařazujeme čtení před spaním, vyprávění, získávání vztahu ke knihám... Učíme se říkanky a básničky, jejichž prostřednictvím si děti procvičují svůj jazýček a trénují svojí paměť.
 • Praktické činnosti - Pravidelně do programu zařazujeme pečení a další činnosti v rámci projektu praktického života v MŠ.

 • Logopedické chvilky - Pravidelně do programu zařazujeme činnosti pro rozvoj a obohacení slovní zásoby,  oromotorická cvičení atd. 
 • Etiketa - Dbáme na pravidla slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat) atd.
 • Projektová výuka - V rámci pravidelných měsíčních projektů se snažíme o rozvíjení všech složek osobnosti (rozumové, dovednostní a emoční). Podporujeme prožitkovou zkušenost dítěte. Základem jednotlivých projektů je téma, jež je pro dané období charakteristické nebo s ním souvisí.
 • První pomoc - Pravidelně do programu zařazujeme základy první pomoci - jak ošetřit drobná poranění a bolístky. Uvědomovat si možná nebezpečí plynoucí z nesprávného chování.
 • Hudebně-dramatické chvilky - Děti hrají samy divadlo, spolupodílí se na přípravě masek a kulis, zpívají a "muzicírují" na hudební nástroje. Cílem je prevence rizikového chování u dětí - cizí lidé, chování mezi vrstevníky, návykové látky apod. 
 • Šikovné ručičky - Práce s pracovními a grafomotorickými listy (správné držení tužky - pastelky), obtahování šablonek, skládání papíru, dokreslování, skládání puzzlí, navlékání korálků, uvolňovací cvičení - uvolnění zápěstí. Učíme se pracovat ve skupině, snažíme se pracovat klidně, pečlivě, samostatně. 
 • Přírodopisné chvilky (Enviromentální výchova) - Náplní je poznávání světa zvířat (zvláštností, odlišností...) a v neposlední řadě jde o získání nových zkušeností a osvojení si nových dovedností a vědomostí. Environmentální výchova má napomoci při výchově ke změně chování a uvědomování si souvislostí spjatých s přírodou. Dětem toto napomůže stát se lidmi, kteří budou citlivější ke svému okolí a budou mít odpovědnější vztah k přírodě. 
 • Předškolní příprava - Každý týden odpoledne pro děti předškolního věku od 13:00 do 14:00 hod. Jedná se o určitou předškolní průpravu, v rámci níž jsou děti postupně, nenásilně, s respektováním individuálního přístupu připravovány do školy. Pracujeme s grafomotorickými a pracovními listy (uvolňujeme si zápěstí, dbáme na správné držení tužky, učíme se pracovat samostatně, klidně, soustředěně a pečlivě). Dále vedeme děti k tomu, aby znaly (jak se listuje knihou, procvičování pravolevé komunikace, procvičování prostorové orientace, procvičování jemné a hrubé motoriky, směr čtení z leva do prava, malované čtení (obrázek - slovo - obrázek), práce s číselnou řadou, třídění, seskupování, přiřazování......

DALŠÍ AKTIVITY 

 • Pravidelné výlety a akce - besídky, muzea, divadla a kina, výlety, den otevřených dveří, karneval a masopustní odpoledne, den dětí, Vánoční tvoření, akce se zvířaty a ptáky atp.
 • Canisterapie a enviromentální výuka - Pravidelné návštěvy pejsků a přednášek u nás v mateřské škole.
 • Dentální hygiena - Pravidelné cvičení nácviku správné techniky čištění zubů a přednášek u nás v mateřské škole.

PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY 

 • Keramika - Děti se seznamují s novým materiálem - keramickou hlínou a samozřejmě i s novými pracovními nástroji. Cílem je rozvíjet nejen zručnost a dovednost, ale i vlastní fantazii a také se děti učí spolupracovat a pomáhat svým kamarádům, protože práce s keramickou hlínou není jednoduchá a vyžaduje trpělivost a časový prostor.