Metodika práce

Program naší školky je sestaven tak, aby povzbuzoval a rozvíjel přirozenou zvídavost a představivost dětí. V průběhu každého dne kombinujeme řízené (výchovné a vzdělávací) a neřízené (volné hraní) aktivity.

Organizace výukového plánu umožňuje dětem zaměřit se během jednoho týdne na určité téma, a rozvíjet tak jejich chápání a slovní zásobu. Témata se často týkají ročních období, svátků a světa kolem nás. Nejstarší skupina dětí, tj. předškoláci, má rozšířený program, který je klíčový pro přechod ze školky do školy (viz dále Program pro předškoláky)

Díky přítomnosti anglicky mluvícího pedagoga, přijímá dítě v předškolním věku další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk, stejně jako u dvojjazyčných manželství, jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje v jeho udržování a procvičování, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem (viz dále Výuka anglického jazyka).

V dopoledních a odpoledních hodinách nabízíme široký výběr činností, které jsou zaměřené na zvýšení znalostí, praktických dovedností, koordinace a sebedůvěry dětí - hudba a dramatická výchova, pohyb a tanec, výtvarná výchova, keramika, vaření, zahradničení.

Organizujeme výlety na zajímavá místa, pravidelně navštěvujeme divadelní či jiná kulturní představení a Městskou knihovnu v Dobříši, pořádáme akce pro rodiče jako Vánoční besídku s tvořením apod.

Výuka anglického jazyka

Anglický jazyk vyučujeme pomocí hry (výuka probíhá jakoby mimochodem), což je nejpřirozenější a nejefektivnější způsob, kdy se dítě soustředí na hru a výuku jazyka bere jako součást této hry. Znalosti takto získané mají trvalejší charakter a dítě si je i lépe pamatuje, protože je má spojené s reálnou situací. Je to způsob, kdy si anglický jazyk osvojí všechny děti, protože se takto učí cizí jazyk podobně jako jazyk mateřský, tzn. jako přirozený způsob komunikace se svým okolím. Dítě, i když nemluví, vnímá význam slov (cca od 9 měsíců života), tedy i cizích.

Vždy je přítomen anglický i český lektor. S anglickým jazykem lektor běžně pracuje v rámci denního programu, propojuje jej s různými vzdělávacími i režimovými činnostmi, s aktivní zábavou i hrou. Lektor mluví během hry s dětmi anglicky, zároveň dle potřeby plynule přechází do jazyka českého, popř. překládá či doplňuje hru českým komentářem. Výuka anglického jazyka neprobíhá na úkor jazyka českého. Naším cílem je rozvoj slovní zásoby a schopnosti používat správně český jazyk a zároveň si osvojit komunikativní znalosti anglického jazyka. Kromě vlastní koncepce výuky využíváme širokou škálu speciálních pomůcek - obrázkové karty, stolní hry, puzzle, CD a DVD s písničkami a krátkými příběhy pro děti v anglickém jazyce.

Program pro předškoláky

Jedná se o určitou předškolní průpravu, v rámci níž jsou děti postupně, nenásilně, s respektováním individuálního přístupu připravovány do školy dle očekávaných výstupů:

 • děti vedeme k samostatnosti a sebeobsluze
 • učíme se vzájemné komunikaci a toleranci
 • učíme se respektovat jeden druhého
 • učíme se pracovat samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách
 • pracujeme s grafomotorickými a pracovními listy (uvolňujeme si zápěstí, dbáme na správné držení tužky, učíme se pracovat samostatně, klidně, soustředěně a pečlivě)
 • učíme se vyřizovat vzkaz dospělým ve školce nebo rodičům

Dále vedeme děti k tomu, aby znaly:

 • jak se listuje knihou
 • procvičování pravolevé komunikace
 • procvičování prostorové orientace (dej .... nad, pod, k, vedle, apod.)
 • procvičování jemné a hrubé motoriky
 • směr čtení z leva do prava
 • malované čtení (obrázek - slovo - obrázek)
 • práce s číselnou řadou
 • třídění, seskupování, přiřazování 
 • tvořivé myšlení 
 • práce s výtvarným materiálem