METOdika prÁCE

Program naší školky je sestaven tak, aby povzbuzoval a rozvíjel přirozenou zvídavost a představivost dětí. V průběhu každého dne kombinujeme řízené (výchovné a vzdělávací) a neřízené (volné hraní) aktivity.

Organizace výukového plánu umožňuje dětem zaměřit se během jednoho týdne na určité téma, a rozvíjet tak jejich chápání a slovní zásobu. Témata se často týkají ročních období, svátků a světa kolem nás. Nejstarší skupina dětí, tj. předškoláci, má rozšířený program, který je klíčový pro přechod ze školky do školy (viz dále Program pro předškoláky)

Díky přítomnosti anglicky mluvícího pedagoga, přijímá dítě v předškolním věku další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk, stejně jako u dvojjazyčných manželství, jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje v jeho udržování a procvičování, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem (viz dále Výuka anglického jazyka).

Náš přístup k dětem a péče o ně vychází a respektuje principy pedagogiky Marie Montessori (viz dále Montessori pedagogika).

V odpoledních hodinách nabízíme široký výběr činností, které jsou zaměřené na zvýšení znalostí, praktických dovedností, koordinace a sebedůvěry dětí - hudba a dramatická výchova, pohyb a tanec, výtvarná výchova, keramika, vaření, zahradničení.

Organizujeme výlety na zajímavá místa, pravidelně navštěvujeme divadelní či jiná kulturní představení a Městskou knihovnu v Dobříši, pořádáme akce pro rodiče jako Vánoční besídku s tvořením apod.

 

Výuka anglického jazyka

Anglický jazyk vyučujeme pomocí hry (výuka probíhá jakoby mimochodem), což je nejpřirozenější a nejefektivnější způsob, kdy se dítě soustředí na hru a výuku jazyka bere jako součást této hry. Znalosti takto získané mají trvalejší charakter a dítě si je i lépe pamatuje, protože je má spojené s reálnou situací. Je to způsob, kdy si anglický jazyk osvojí všechny děti, protože se takto učí cizí jazyk podobně jako jazyk mateřský, tzn. jako přirozený způsob komunikace se svým okolím. Dítě, i když nemluví, vnímá význam slov (cca od 9 měsíců života), tedy i cizích.

Vždy je přítomen anglický i český lektor. S anglickým jazykem lektor běžně pracuje v rámci denního programu, propojuje jej s různými vzdělávacími i režimovými činnostmi, s aktivní zábavou i hrou. Lektor mluví během hry s dětmi anglicky, zároveň dle potřeby plynule přechází do jazyka českého, popř. překládá či doplňuje hru českým komentářem. Výuka anglického jazyka neprobíhá na úkor jazyka českého. Naším cílem je rozvoj slovní zásoby a schopnosti používat správně český jazyk a zároveň si osvojit komunikativní znalosti anglického jazyka. Kromě vlastní koncepce výuky využíváme širokou škálu speciálních pomůcek - obrázkové karty, stolní hry, puzzle, CD a DVD s písničkami a krátkými příběhy pro děti v anglickém jazyce.

 

Montessori pedagogika

Hlavní principy pedagogiky Marie Montessori:

 1. Pomoz mi, abych to dokázal sám - úkolem dospělých je pomáhat dítěti vlastními silami a svým tempem získávat nové vědomosti a dovednosti o světě, který ho obklopuje.
 2. Dítě je tvůrcem sebe sama - ačkoliv se dítě vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, přesto pouze ono samo je schopno nejlépe rozpoznat, které podněty, jakým způsobem a kdy potřebuje integrovat do svého jednání.
 3. Ruka je nástrojem ducha - dítě si prostřednictvím ruky podrobuje své okolí. Chce se všeho dotýkat, všechno ohmatat a chce s předměty manipulovat. Ruce dítěte zkoumají, získávají informace a také napodobují činnost dospělých. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.
 4. Respektování senzitivních (citlivých) období - senzitivní fáze jsou ohraničené časové úseky, období zvláštní citlivosti a vnímavosti dítěte. Úkolem pedagoga je rozpoznat tyto senzitivní fáze a usilovat o maximální využití období, kdy je dítě obzvláště citlivé a připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takovéto období využito, senzitivita zaniká.
 5. Svobodná volba práce - dítě má možnost samo ovlivňovat, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba má však také svá omezení. Svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují. Během činnosti dítě poznává své možnosti, ale také své hranice - aktuální hranice svých dovedností a rozumu, hranice věcí, hranice času a hranice, které kladou rodiče a pedagogové.
 6. Připravené prostředí - rozvíjení činnosti smyslových analyzátorů - pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba pro děti vhodně připravit a uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Předměty jsou chápány jako "výživa" pro duševní rozvoj. Jejich úkolem je podporovat samostatnost dítěte a jeho aktivitu. Pedagog zajišťuje, aby se děti mohly v připraveném prostředí rozvíjet, a sám se stává součástí tohoto prostředí. Je připravený kdykoli dítěti pomoci. Dětem nic nevnucuje, ale stává se jejich zkušenějším kamarádem. 
 7. Polarizace pozornosti - je důležitým principem, ke kterému Marie Montessori dospěla pozorováním dětí při práci s materiálem. Polarizovaná pozornost je maximální soustředěnost dítěte na jednu činnost, při které se dítě stává pokojnější, přemýšlivější a pozornější. Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

 

Metodika práce ve výchovném systému Marie Montessori je rozdělena do následujících oblastí:

 • Cvičení praktického života - tato oblast rozvíjí pohybové dovednosti dětí a učí je pracovním návykům. Zahrnuje:
 1. Péči o vlastní osobu - rozvíjení motorických schopností dětí cvičením pracovních návyků, které budou používat celoživotně, např. nabírání lžící, přelévání a přesypávání, oblékání, mytí rukou, čištění zubů, skládání prádla.
 2. Péči o okolí a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje - cvičení konkrétních úkonů, např. péče o květiny, péče o zahradu, utírání nádobí, prostírání.
 3. Zdvořilostní formy chování - formou her a nápodobou dospělého se děti učí, jakým způsobem pozdravit, poděkovat, požádat o něco, omluvit se, poblahopřát, společensky stolovat, ohleduplnosti při práci.
 •  Smyslové vnímání - vývoj dětí předškolního věku čerpá především ze zkušeností získaných pomocí smyslového vnímání. Dítě bere věci do rukou, otáčí jimi, prohlíží si je, poslouchá, ochutnává a očichává je, a tak prochází cestou "od uchopení k pochopení".
 • Jazyková výchova -  dítě se potřebuje naučit vyjadřovat a formulovat vlastní myšlenky. Mělo by je umět srozumitelně sdělovat, ale také správně rozumět řeči ostatních. K tomu dítě potřebuje dostatek prostoru k rozhovoru s rodiči, vrstevníky, pedagogy nebo kamarády. Úkolem dospělého je naslouchat. Je důležité, aby si našel čas, když chce dítě něco vyprávět.
 • Matematika - matematický materiál pomáhá rozpoznat základní tvary, odstupňovat vztahy a poměry velikostí. Jeho cílem je utvářet v dítěti smysl pro rozdíly a probouzet v něm zálibu v přesnosti. Vytváří v podvědomí matematické znalosti.
 • Kosmická výchova - má dítěti zprostředkovat představu o souhře jednotlivých součástí kosmu, tj. živé a neživé přírody a člověka. Vědomosti o světě děti získávají prostřednictvím modifikované výuky zeměpisu, dějepisu, biologie, astronomie.

 

Program pro předškoláky

Jedná se o určitou předškolní průpravu, v rámci níž jsou děti postupně, nenásilně, s respektováním individuálního přístupu připravovány do školy dle očekávaných výstupů:

 • děti vedeme k samostatnosti a sebeobsluze
 • učíme se vzájemné komunikaci a toleranci
 • učíme se respektovat jeden druhého
 • učíme se pracovat samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách
 • pracujeme s grafomotorickými a pracovními listy (uvolňujeme si zápěstí, dbáme na správné držení tužky, učíme se pracovat samostatně, klidně, soustředěně a pečlivě)
 • učíme se vyřizovat vzkaz dospělým ve školce nebo rodičům

Dále vedeme děti k tomu, aby znaly:

 • jak se listuje knihou
 • procvičování pravolevé komunikace
 • procvičování prostorové orientace (dej .... nad, pod, k, vedle, apod.)
 • procvičování jemné a hrubé motoriky
 • směr čtení z leva do prava
 • malované čtení (obrázek - slovo - obrázek)
 • práce s číselnou řadou
 • třídění, seskupování, přiřazování
 • tvořivé myšlení
 • práce s výtvarným materiálem

 

 

 

© 2011 - 2022 Všechna práva vyhrazena. Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš

Vytvořeno službou Webnode