Naše projekty

 

V rámci pravidelných měsíčních projektů se snažíme o rozvíjení všech složek osobnosti (rozumové, dovednostní a emoční). Podporujeme prožitkovou zkušenost dítěte. Základem jednotlivých projektů je téma, jež je pro dané období charakteristické nebo s ním souvisí. Každý projekt začíná vyprávěným příběhem (příp. čteným textem), jež tvoří tematickou linii a startující motiv pro další navazující činnosti. Náměty činností jsou pro děti motivační, využívají hravosti, pohybu a rytmu, jsou komplexně - projektově - pojaté. Tím podněcují děti ke komunikaci (k porozumění čtenému, k vyprávění a diskusím o přečteném, interakce mezi pedagogem a dětmi a mezi dětmi navzájem), k vyjádření se kresbou nebo pohybem, rozvíjejí vizuálně-percepční schopnosti (rozvoj rozlišovací schopnosti, prostorová orientace, zvládnutí figury a pozadí,...), fonologické schopnosti (uvědomění si fonologické struktury hovorové řeči, melodie, logopedická prevence...) a grafomotorické dovednosti (rozvoj hrubé a jemné motoriky). Zároveň respektují věkovou heterogennost a individualitu dětí. Nedílnou součástí je závěrečné shrnutí a zhodnocení projektu a jeho prezentace v prostorách školky.

© 2011 - 2022 Všechna práva vyhrazena. Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš

Vytvořeno službou Webnode